Wydane tomy

 W serii BIBLIOTEKI ANTYCZNEJ dotychczas ukazały się następujące tomy:

z literatury greckiej:

■ AJSCHINESMowy: I. Przeciw Timarchosowi, II. O poselstwie, III. Przeciw Ktezyfontowi (w przekładzie Włodzimierza Lengauera) [2004]

■ APOLLONIOS z RODOSWyprawa Argonautów po złote runo (Argonautiká) (w przekładzie Emilii Żybert-Próchnickiej) t. 42 [właśc. 43] [2012]

■ ARYSTOFANESKomedie (w przekładzie Janiny Ławińskiej-Tyszkowskiej)

 • tom I [2001] Acharnejczycy Rycerze Chmury Osy Pokój
 • tom II [2003] Ptaki Lizystrata Thesmoforie Żaby Sejm kobiet Plutos

■ ENEASZ TAKTYKObrona oblężonego miasta (w przekładzie Bogdana Burligi) [2007]

■ EURYPIDESTragedie

 • tom I [2005]: AlkestisMedeaDzieci Heraklesa Hippolytos uwieńczonyHekabeBłagalnice (w przekładzie Jerzego Łanowskiego)
 • tom II [2006]: AndromachaOszalały HeraklesTrojanki Elektra Ifigenia w kraju TaurówIjonHelenaFenicjanki (w przekładzie Jerzego Łanowskiego)
 • tom III [2007]: HelenaFenicjankiOrestes (w przekładzie Jerzego Łanowskiego)
 • tom IV [2007]: BakchantkiIfigenia w AulidzieCyklopRhesos (w przekładzie Jerzego Łanowskiego)
 • tom V [2015, t. 47]: Fragmenty (przekład zbiorowy pod redakcją Małgorzaty Borowskiej)

■ FILODEMOSO muzyce O utworach poetyckich Epigramy (w przekładzie Krystyny Bartol) [2002]

■ FILOSTRAT STARSZYObrazy (w przekładzie Remigiusza Popowskiego)  [2004]

■ Fizjolog (w przekładzie Katarzyny Jażdżewskiej) [2003]

■ HEZJODNarodziny bogów (Theogonia) Prace i dni Tarcza (w przekładzie Jerzego Łanowskiego) [1999]

■ HIPPOKRATESWybór pism

 • tom I: (w przekładzie Mariana Wesołego) ■ PrzysięgaO dawniejszym lecznictwieO sztuce O chorobie świętej O naturze człowieka (oraz ■ O diecie zdrowotnej) t. 41 [2008]

■ HOMER

 • Iliada (w przekładzie Kazimiery Jeżewskiej) [1999, dodruk 2005]
 • Odyseja (w przekładzie Jana Parandowskiego) [1998]

■ Homerikáczyli żywoty Homera i poematy przypisywane Poecie (w przekładzie Włodzimierza Appela) t. 38 [2007]

■ KALLIMACHDzieła poetyckie, t. I (w przekładzie Janicy Ławisńskiej-Tyszkowskiej i Agnieszki Kotlińskiej-Tomy), t. 49 [2016]

■ KLAUDIUSZ ELIAN

 • O właściwościach zwierząt (wybór)(w przekładzie Anny M. Komornickiej) [2005]
 • Opowiastki rozmaite Listy wieśniaków (w przekładzie Małgorzaty Borowskiej) [2005]

■ KLAUDIUSZ PTOLEMEUSZCzworoksiąg (Tetrábiblos) (w przekładzie Grzegorza Muszyńskiego) t. 44 [2012]

■ KSENOFONTWychowanie Cyrusa (Cyropaedia) (w przekładzie Krzysztofa Głombiowskiego, Bogdana Burligi, Anny Marchewski i Anny Ryś) t. 45 [2014]

■ LONGOSDafnis i Chloe, (w przekładzie Jana Parandowskiego) [1999]

PLUTARCH

 • Powiedzenia królów i wodzów Powiedzenia spartańskie (w przekładzie Katarzyny Jażdżewskiej) [2006]
 • Żywoty równoległe
  • tom I [2004] (w przekładzie Kazimierza Korusa) Tezeusz / Romulus i ich porównanie; ■ Likurg / Numa Pompiliusz i ich porównanie
  • tom II [2005] (w przekładzie Kazimierza Korusa i Lecha Trzcionkowskiego) Solon / Publikola i ich porównanie; ■ Temistokles / Kamillus
  • tom III t. 42 [2008] (w przekładzie Lecha Trzcionkowskiego i Aleksandra Wolickiego) Arystydes / Katon Starszy i ich porównanie

■ POLIAJNOSPodstępy wojenne (w przekładzie Małgorzaty Borowskiej) [2003]

■ POSEJDIPPOSEpigramy (w przekładzie Jerzego Danielewicza) [2004]

■ PROKOPIUSZ Z CEZAREI

 • Historia sekretna (w przekładzie Andrzeja Konarka) [1998]
 • O budowlach (w przekładzie Piotra Grotowskiego) [2006]

SOFOKLESAntygona (w przekładzie Roberta R. Chodkowskiego) [2004]

 

tłumaczenia z literatury łacińskiej:

■ AMMIANUS MARCELINUSDzieje rzymskie (w przekładzie Ignacego Lewandowskiego)

 • tom I [2001] Księgi XIV‒XXV
 • tom II [2002] Księgi XXVI‒XXXI

■ APULEJUSZMetamorfozy albo Złoty Osioł (w przekładzie Edwina Jędrkiewicza), Apologia, czyli w obronie własnej księga o magii (w przekładzie Jana Sękowskiego) [1999]

■ CEZARO wojnie domowej (w przekładzie Jana Parandowskiego) [2001]

■ CYCERON

 • Brutus, czyli o sławnych mówcach (w przekładzie Magdaleny Nowak) t. 40 [2008]
 • Filipiki. Mowy przeciwko Markowi Antoniuszowi (w przekładzie Karoliny Ekes) [2002]

■ FEDRUSBajki (w przekładzie Joanny Stadler) t. 46 [2015]

■ MARCJALISKsięga widowisk (w przekładzie Katarzyny Różyckiej-Tomaszuk) t. 48 [2015]

■ OWIDIUSZSztuka kochania (w przekładzie Ewy Skwary) t. 39 [12008, 22016]

■ PLAUTKomedie (w przekładzie Ewy Skwary)

 • tom I [2002] Żołnierz samochwał Amfitrion
 • tom II [2003] OsłyMisa pełna złota
 • tom III [2004] Dwie BakchidyJeńcy

■ Priapea(w przekładzie Jerzego Ciechanowicza) [1998]

■ TERENCJUSZKomedie (w przekładzie Ewy Skwary)

 • tom I [2005] Dziewczyna z AndrosZa karęEunuch
 • tom II [2006] Pasożyt Formion Teściowa Bracia

■ WITRUWIUSZO architekturze ksiąg dziesięć (w przekładzie Kazimierza Kumanieckiego) [1999, dodruk 2004]

 

Wydane tomy w układzie chronologicznym:

1998

[1.] HOMER, Odyseja

[2.] Priapea

[3.] PROKOPIUSZ Z CEZAREI, Historia sekretna

1999

[4.] WITRUWIUSZ, O architekturze ksiąg dziesięć

[5.] APULEJUSZ, Metamorfozy albo Złoty OsiołApologia, czyli w obronie własnej księga o magii

[6.] LONGOS, Dafnis i Chloe

[7.] HOMER, Iliada

[8.] HEZJOD, Narodziny bogów (Theogonia)Prace i dniTarcza

2001

[9.] ARYSTOFANES, Komedie, tom I: AcharnejczycyRycerzeChmuryOsyPokój

[10.] Ammianus Marcellinus, Dzieje rzymskie, t. I: Księgi XIV‒XXV

[11.] CEZAR, O wojnie domowej

2002

[12.] FILODEMOS, O muzyceO utworach poetyckichEpigramy

[13.] Ammianus Marcellinus, Dzieje rzymskie, t. II: Księgi XXVI‒XXXI

[14.] PLAUT, Komedie, tom I: Żołnierz samochwał Amfitrion

[15.] CYCERON, Filipiki. Mowy przeciwko Markowi Antoniuszowi

2003

[16.] ARYSTOFANES, Komedie, tom II: PtakiLizystrataThesmoforieŻabySejm kobietPlutos

[17.] Fizjolog

[18.] POLIAJNOS, Podstępy wojenne

[19.] PLAUT, Komedie, tom II: OsłyMisa pełna złota

2004

[20.] ajschines, Mowy: I. Przeciw Timarchosowi ■ II. O poselstwie ■ III. Przeciw Ktezyfontowi

[21.] Filostrat Starszy, Obrazy

[22.] Plutarch, Żywoty równoległe, tom I: Tezeusz / Romulus i ich porównanie ■ Likurg / Numa Pompiliusz i ich porównanie

[23.] POSEJDIPPOS, Epigramy

[24.] Sofokles, Antygona

[25.] PLAUT, Komedie, tom III: Dwie BakchidyJeńcy

2005

[26.] Eurypides, Tragedie, tom I: AlkestisMedeaDzieci HeraklesaHippolytos uwieńczonyHekabeBłagalnice

[27.] Klaudiusz Elian, O właściwościach zwierząt (wybór)

[28.] Klaudiusz Elian, Opowiastki rozmaiteListy wieśniaków

[29.] plutarch, Żywoty równoległe, tom II: Solon / Publikola i ich porównanie ■ Temistokles / Kamillus

[30.] Terencjusz, Komedie, t. I: Dziewczyna z AndrosZa karęEunuch

2006

[31.] Eurypides, Tragedie, tom II: AndromachaOszalały HeraklesTrojanki ElektraIfigenia w kraju TaurówIjonHelenaFenicjanki

[32.] plutarch, Powiedzenia królów i wodzówPowiedzenia spartańskie

[33.] PROKOPIUSZ Z CEZAREI, O budowlach

[34.] Terencjusz, Komedie, tom II: Pasożyt FormionTeściowaBracia

2007

[35.] ENEASZ TAKTYK, Obrona oblężonego miasta

[36.] Eurypides, Tragedie, tom III: HelenaFenicjankiOrestes

[37.] Eurypides, Tragedie, tom IV: BakchantkiIfigenia w AulidzieCyklopRhesos

38. Homeriká,czyli żywoty Homera i poematy przypisywane Poecie

2008

39. Owidiusz, Sztuka kochania

40. CYCERON, Brutus, czyli o sławnych mówcach

41. HIPPOKRATES, Wybór pism, tom I: PrzysięgaO dawniejszym lecznictwieO sztuceO chorobie świętejO naturze człowieka (oraz O diecie zdrowotnej)

42. Plutarch, Żywoty równoległe, tom III: ArystydesKaton Starszy i ich porównanie

2012

42 [właśc. 43]. Apollonios z Rodos, Wyprawa Argonautów po złote runo (Argonautiká)

44. KLAUDIUSZ PTOLEMEUSZ, Czworoksiąg (Tetrábiblos)

2014

45. KSENOFONT, Wychowanie Cyrusa (Cyropaedia)

2015

46. Fedrus, Bajki

47. EURYPIDES, t. V: Fragmenty

48. MARCJALIS, Księga widowisk

2016

49. KALLIMACH, Dzieła poetyckie, t. I